Nadzor nad emisijami in vplivi na okolje – OrbitaEMIS in OrbitaGIS

Zakonodaja nalaga dejavnostim in napravam, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (zavezancem IPPC) redno spremljanje in poročanje o vplivu njihove dejavnosti na okolje. Z  Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sta določena tako pogostost in obseg spremljanja (monitoring) kot tudi oblika poročanja pristojnim državnim organom. Za to pooblaščeni zavezanci lahko izvajajo monitoring in pripravljajo poročila sami, v večini primerov to pa zanje izvajajo pooblaščeni zunanji izvajalci, zato zavezanci v večini primerov nimajo enotne evidence nad svojimi viri in njihovimi emisijami v okolje.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je razvilo dva modula informacijskega sistema Orbita, ki omogočata upravljanje s podatki o virih emisij, njihovih emisijah v količinskem, časovnem in prostorskem smislu in oceno vpliva emisij na obremenjevanje okolja. Podatki se lahko nanašajo na vse vrste emisij kot so emisije snovi v vode in zrak, emisjie elektromagnetnega sevanja in hrupa, količine in vrste odpadkov ipd.

Modul OrbitaEMIS

V modulu informacijskega sistema OrbitaEMIS so združeni vsi podatki o emisijskih objektih (viri, naprave, izpusti), njihove tehnološke, tehnične in obratovalne značilnosti in podatki o njihovih emisijah. Vsi emisijski objekti zavezanca so organizirani v drevesni strukturi (zavezanec -> vir -> naprava – > izpust). Za vsak emisijski objekt je možno spremljati njegove tehnološke, obratovalne in emisijske lastnosti. Možno je prilagodljivo izračunavanje emisij, uvoz podatkov iz preglednic ter izvoz v lastne ali vnaprej pripravljene oblike občasnega ali letnega poročanja pristojnim organom.

Viri emisije so v informacijskem sistemu razvrščeni v tipe, tem pa lahko pripišemo poljuben nabor lastnosti, ki jih želimo spremljati. Sistem zagotavlja sledljivost sprememb skozi leta oz. v različnih časovnih obdobjih. Na nivoju posamezne lastnosti (ali paketa lastnosti) je možno definirati poljubne izračune.

Modul OrbitaGIS

Enako pomemben kot količinski in časovni je tudi prostorski vidik obremenjevanja okolja. V modulu informacijskega sistema OrbitaGIS so viri emisij in podatki o njihovih emisijah prikazani na ustreznih javno dostopnih ali za potrebe naročnika izdelanih prostorskih podlagah. V modul je vključen GIS pregledovalnik, ki omogoča prilagodljive barvne in simbolne nastavitve ter preproste prostorske analize podatkov. Ravno tako je možno aktivno prikazovanje podatkov modelnih izračunov o vplivu dejavnosti na okolje.

Modula OrbitaEMIS in OrbitaGIS delujeta na istem jedru kot  laboratorijski informacijski sistem OrbitaLIMS,  kar omogoča neposredno uporabo in izmenjavo podatkov med njimi.