Izjava o kakovosti

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. in vsi njegovi zaposleni so pri svojem delu zavezani k zagotavljanju kakovosti storitev, ki dosega ali presega pričakovanja njegovih odjemalcev

Temeljni dejavnosti podjetja Epi Spektrum d.o.o. sta od njegove ustanovitve v letu 1998 samostojno vodenje ali sodelovanje pri projektih na področju varstva okolja in razvoj, implementacija in vzdrževanje laboratorijskih in geografskih informacijskih sistemov.

Na področju varstva okolja je podjetje specializirano na ocenjevanje hrupa v okolju in v stavbah na podlagi meritev in modelnih izračunov, na načrtovanje protihrupnih ukrepov zaradi cestnega in železniškega prometa na strateški in izvedbeni ravni in na sodelovanje pri izdelavi okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje za področja hrupa, varstva zraka in podnebnih sprememb za prostorske načrte in projekte na državni in lokalni ravni.

Na področju informatike je podjejte razvilo lastni informacijski sistem in ga pod blagovno znamko Orbita implementiralo v več kot 20 preskusnih laboratorijev na različnih področjih.

Podjetje je na obeh področjih pridobilo širok krog odjemalcev in je med vodilnimi v Sloveniji.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. si je vedno prizadevalo za kvaliteto svojih storitev. Osnovni dokument, v katerem so opredeljene splošne usmeritve in zaveze vodstva podjetja in vseh zaposlenih za zagotavljanje kakovosti, je Priročnik za kakovost, s katerim so seznanjeni vsi redno ali za določen čas zaposleni delavci podjetja.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je kot temeljno vodilo za zagotavljanje kakovosti privzelo standard SIST ISO/IEC 17025:2017 in zahteve standarda v celoti vključilo v svoj sistem vodenja in zagotavljanja kakovosti. Izpolnjevanje zahtev standarda pri vsakodnevnem delu in v okviru rednih notranjih presoj izvaja skupina, zadolžena za spremljanje kakovosti. Rezultati sprotnih kontrol, notranjih presoj in vodstvenih pregledov predstavljajo izhodišče za stalne izboljšave sistema.

Za večino uporabljenih merilnih in računskih metod za ocenjevanje hrupa je podjetje pridobilo akreditacijo Slovenske Akreditacije in pooblastila pristojnih državnih organov. Vse merilne in računske postopke in ocenjevanja izvajajo ustrezno izobraženi in zato usposobljeni delavci podjetja. Kakovost in sledljivost storitev pri vsakem naročilu je zagotovljena od zahteve odjemalca do izdelave in predaje končnega poročila.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. izjavlja, da je njegov sistem vodenja skladen z zahtevami standarda SIST ISO/IEC 17025:2017. Vsak odjemalec lahko preveri skladnost v okviru posameznega naročila pridobljenih podatkov s tem standardom pri za kakovost pooblaščenih sodelavcih podjetja.

Maribor, 15.05.2020                                                    Direktor:

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz.