Varstvo okolja

Varstvo okolja je od ustanovitve ena od dveh vsebinsko in poslovno najpomembnejših dejavnosti družbe Epi Spektrum d.o.o. Na področju varstva okolja se je družba specializirala na varstvo pred hrupom, aktivno pa sodeluje tudi na drugih področjih. Dejavnosti družbe na področju varstva okolja so:

 • izdelava ocen o obstoječi obremenjenosti okolja:
  • določanje emisije in imisije hrupa na podlagi meritev in na podlagi modelnih izračunov,
  • določanje obremenjenosti zunanjega zraka z onesnaževali na podlagi modelnih izračunov,
 • strateške presoje vplivov na okolje zaradi izvedbe planov, ki zahtevajo celovito presojo vplivov na okolje – okoljska poročila,
 • ocene vplivov na okolje zaradi izvedbe posegov v prostor – poročila o vplivih na okolje,
 • načrtovanje protihrupnih ukrepov:
  • akcijski načrti varstva pred hrupom,
  • ukrepi za zmanjšanje emisije in za preprečevanje širjenja hrupa v okolje zaradi obratovanja obstoječih industrijskih kompleksov,
  • ukrepi za zmanjšanje emisije in za preprečevanje širjenja hrupa v okolje zaradi obratovanja obstoječih in načrtovanih cest in železniških prog,
  • ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v varovane prostore z ukrepi na stavbah (elaborati pasivne protihrupne zaščite),
 • izvedba obratovalnih monitoringov hrupa  za zavezance na lokalni in državni ravni,
 • izdelava strateških kart hrupa in priprava podatkov za poročanje Evropski Komisiji,
 • izdelava operativnih programov varstva pred hrupom, 
 • izdelava izvedbenih elaboratov pasivne protihrupne zaščite, kontrola kakovosti izvedenih del in izdelava elaboratov izvedenih del,
 • načrtovanje celovitih monitoringov vplivov na okolje med izvedbo in obratovanjem posegov,
 • izdelava ocen odpornosti planov in posegov na podnebne spremembe.

Za zagotavljanje kakovosti svojih storitev je družba pridobila  akreditacijo Slovenske Akreditacije za vse merilne in računske metode za določanje emisije in imisije hrupa in, kjer je v skladu z zakonodajo to potrebno, pridobilo pooblastila pristojnih državnih organov za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa.