Varstvo okolja

Varstvo okolja je od ustanovitve ena od dveh vsebinsko in poslovno najpomembnejših dejavnostmi podjetja. Podjetje se je specializiralo na področju varstva okolja pred hrupom, pri tem pa v povezavi s številnimi zunanjimi sodelavci in inštitucijami vedno obravnava okolje kot celoto. Dejavnosti  podjetja področju varstva okolja so:

 • ocena obstoječe obremenjenosti okolja:
 • strateške presoje vplivov na okolje zaradi izvedbe prostorskih planov – okoljska poročila,
 • ocene vplivov na okolje zaradi izvedbe posegov v prostor – poročila o vplivih na okolje,
 • načrtovanje protihrupnih ukrepov:
  • akcijski načrti varstva okolja pred hrupom,
  • ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa naprav in obratov,
  • ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje,
  • ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v varovane prostore z ukrepi na stavbah (elaborati pasivne protihrupne zaščite),
 • izdelava izvedbenih elaboratov pasivne protihrupne zaščite, kontrola kakovosti izvedenih del in izdelava elaboratov izvedenih del,
 • načrtovanje in izvedba celovitih monitoringov vplivov na okolje med izvedbo in obratovanjem posegov,
 • izdelava ocen odpornosti planov in posegov na podnebne spremembe.

Za zagotavljanje kakovosti storitev je podjetje pridobilo pooblastila in akreditacijo za vse merilne in računske metode, ki jih uporablja pri delu na navedenih področjih.

Sodelavci podjetja so v zadnjih letih aktivno vključeni v uvajanje evropske zakonodaje na področju okoljskega hrupa v pristopnih članicah na območju nekdanje skupne države (Hrvaška, Srbija).