Varstvo pred hrupom

Epis_Splet_VO_pred_Hrupom_Zemlja
Vseprisotnost hrupa

Obremenjenost okolja s hrupom predstavlja v vseh razvitih deželah pomembno okoljsko breme, ki ga povzročajo najrazličnejši viri na urbaniziranih območjih in vse bolj tudi v naravnih okoljih. V naseljih ima prekomerno obremenjevanje s hrupom za posledico poslabšanje zdravja prebivalcev in njihovega počutja, zmanjšanje vrednosti njihovega premoženja in zato splošno družbeno škodo, v naravi povzroča hrup spremembo akustične krajine in živalske populacije naravnih habitatov. Varstvo okolja pred hrupom se na evropski ravni ureja na skupnih izhodiščih, ki so določena v Direktivi 2002/49/ES o okoljskem hrupu. V direktivi so določeni osnovni kazalci hrupa v okolju in računske metode za njihovo ocenjevanje, določeni pomembni viri hrupa (ceste, železnice, letališča, industrija) in sprejeta obveznost seznanjanja javnosti s podatki o obremenjenosti okolja s hrupom in možnimi zdravstvenimi posledicami ter obveznost poročanja in ukrepanja. Merilo za obremenitev okolja s hrupom so vrednosti kazalcev hrupa, izražene v dB(A). Osnovni kazalci hrupa so:

  • kazalec dnevnega hrupa Ldan (velja med 6:00 in 18:00),
  • kazalec večernega hrupa Lvečer (velja med 18:00 in 22:00),
  • kazalec nočnega hrupa Lnoč (velja med 22:00 uin 6:00) in
  • kazalec celodnevne izpostavljenosti hrupu Ldvn (utežena povprečna vrednost Ldan, Lvečer, Lnoč).
Značilne ravni hrupa

V posebnih primerih se obremenitev okolja s hrupom lahko ocenjuje tudi z drugimi kazalci kot so konična vrednost, impulznost, izpostavljenost nizkofrekventnemu hrupu ipd. Obremenitev okolja s hrupom se določa na podlagi meritev ali z modelnimi izračuni z uporabo računskih metod.
Zakonodaja za vse vire hrupa predpisuje mejne vrednosti kazalcev hrupa (mejne ravni hrupa), ki jih obratovanje vira sme povzročati v okolju. Mejne ravni hrupa so različne za celotno obremenitev s hrupom, za hrup, ki ga povzroča cestni ali železniški promet in za hrup, ki ga povzročajo obrati ali naprave.  Kadar so mejne ravni zaradi obratovanja vira hrupa presežene, je upravljavec vira hrupa dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa ali ukrepe za preprečevanje širjenja hrupa v okolje. Vrednosti kazalcev hrupa na mestu ocenjevanja se določa neposredno z meritvami ali z modelnim izračunom na podlagi podatkov o obratovalnih značilnostih vira hrupa in pogojev za širjenje zvoka od vira do mesta ocenjevanja.

Mejne vrednosti kazalcev hrupa so odvisne tudi od občutljivosti območja, na katerem je mesto ocenjevanja. Občutljivost območja je določena z namensko rabo površin na posameznem območju, kot je ta določena s prostorskimi načrti pristojne občine.