Ukrepi za zmanjšanje hrupa

Upravljavec vira hrupa, ki povzroča prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom, je v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju dolžan izvesti omilitvene ukrepe, s katerimi zagotovi zmanjšanje obremenitve pod mejne vrednosti. Prioritetne obravnave so pri načrtovanju ukrepov deležna območja, na katerih so presežene kritične vrednosti; za ta območja je sanacijski program v sodelovanju s pristojno občino dolžna izdelali in izvesti država. Za preobremenjena območja, na katerih so prisežene mejne vrednosti, izvede omilitvene ukrepe upravljavec vira hrupa na podlagi akcijskega načrta. Pripravo akcijskih načrtov za infrastrukturne objekte (ceste, železnice) v državni lasti je skladno z Direktivo 2002/49/EC dolžna zagotoviti država.

Načrtovanje ukrepov varstva pred hrupom praviloma poteka v naslednjem zaporedju:

  • ukrepi prometnega in prostorskega načrtovanja ob upoštevanju varstva pred hrupom
  • ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru (prevozna sredstva, infrastruktura)
  • ukrepi za zmanjšanje širjena hrupa v okolje (protihrupne ograje, nasipi)
  • ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v varovane prostore (ukrepi na stavbah)

Ukrepi za zmanjšane emisije hrupa na viru

Ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru majo prednost pred vsemi ostalimi in so tudi najbolj učinkoviti, saj zmanjšajo obremenjevaje okolja s hrupom v celoti. Obstaja vrsta predpisov, ki na evropski ravni omejujejo emisijo hrupa strojev in naprav, ki se uporabljajo na prostem, emisijo hrupa tirnih vozil, emisijo hrupa cestnih vozil in letal in so delno ali v celoti preneseni v slovensko zakonodajo.

Ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa je možno izvajati tudi na obstoječih virih. Pri cestah so takšni ukrepi omejitve hitrosti vožnje, prepovedi prometa tovornih vozil, preplastitve vozišča z absorpcijsko prevleko, ureditve, ki zagotavljajo tekoč promet itd., pri železnicah zamenjave železniških pragov, zmanjšanje hrapavosti tekalnih površin tirnic in železniških vozil, zmanjšanje števila spojev na tirnicah, zmanjšanje števila kretnic itd., pri napravah namestitev dušilnikov hrupa, prilagoditev obratovalnega režima itd. Vsi navedeni ukrepi zahtevajo velika finančna sredstva, zato jih je smiselno načrtovati in vključiti v redno investicijsko vzdrževanje.

Ukrepi za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje

Med ukrepe za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje sodijo protihrupne ograje in nasipi ob cestah, železnicah, napravah in obratih, protihrupni okrovi posameznih naprav in nekateri drugi ukrepi kot so ustrezna pozidava v okolici virov hrupa ipd. Ukrepi so prvenstveno namenjeni zmanjšanju obremenitve okolja s hrupom v strnjenih naseljih ob obstoječih ali načrtovanih prometnicah. Načrtovanje teh ukrepov poteka praviloma na osnovi računsko ocenjene obstoječe in prihodnje obremenitve okolja s hrupom na območju, ki ga z ukrepi ščitimo.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je na tem področju med vodilnimi v Sloveniji, saj je bilo na osnovi njegovih strokovnih podlag načrtovanih in izvedenih veliko protihrupnih ograj ob slovenskih cestah in železnicah in sanacij industrijskih naprav.

 Ukrepi za zmanjšanje širjenja hrupa v varovane prostore

S temi ukrepi je v primerih, ko ukrepi za zaščito okolja niso izvedljivi ali ekonomsko upravičeni, zagotovljeno, da ravni hrupa v stavbah z varovanimi prostori ne presegajo mejnih vrednosti, ki jih dovoljuje Pravilnik varstvu pred hrupom v zgradbah oz. pripadajoča tehnična smernica. To se doseže z izboljšanjem zvočne zaščite stavbe, kar praviloma vključuje izboljšanje zvočne izolirnosti obstoječih oken ali namestitev novih oken v varovanih prostorih na tistih fasadah stavb, ki so preobremenjene s hrupom. Ukrepi so edina alternativa za zaščito pred hrupom za prebivalce v stavbah na gosto pozidanih območjih neposredno ob obstoječih prometnicah, primerni pa so tudi za stavbe, pri katerih zaščita z drugimi ukrepi zaradi konfiguracije terena ni izvedljiva ali zaradi enormnih stroškov ni ekonomsko upravičena.

Podjetje Epi Spektrum de.o.o. je na tem področju med vodilnimi v Sloveniji, saj je bilo na osnovi njegovih strokovnih podlag in izvedbenih elaboratov izvedena protihrupna zaščita v več kot 500 stavbah ob državnih cestah in v več kot 1000 stanovanjih ob železniških progah.

Prostorsko načrtovanje ob upoštevanju varstva pred hrupom

Obremenitev okolja s hrupom je posebej na poselitvenih območjih med bistvenimi kazalci kvalitete okolja. V preteklosti ta vidik varstva okolja pri prostorskem  načrtovanju praviloma ni bil upoštevan, kar ima za posledico, da so v obstoječem stanju številna območja preobremenjena s hrupom ali celo degradirana. Pri načrtovanju nadaljnjega prostorskega razvoja se v svetu pa tudi pri nas vse bolj uveljavlja tudi vidik načrtovanja t.im. »akustične krajine« (ang. »soundscape«), to je upoštevanje vplivov in posledic, ki ga bodo imeli s prostorskimi načrti predvideni posegi na celotno obremenitev okolja s hrupom na območju načrta, pa tudi na njegovem ožjem in širšem vplivnem območju. Ta vidik načrtovanja prostora je posebej pomemben zato, ker se ne omejuje le na določanje in ločevanje območij z (ne)preseženimi mejnimi ravnmi hrupa, ampak upošteva tudi območja, na katerih se bo obremenitev s hrupom zaradi izvedbe plana »samo« povečala ali zmanjšala. Značilen primer takšnega posega je gradnja večje prometnice, ob kateri bo segalo s hrupom preobremenjeno območje  »le« do oddaljenosti 100-200 m, celotna obremenitev s hrupom (akustično okolje) pa bo spremenjeno tudi do oddaljenosti 1000 m ali več od ceste. Prebivalci oddaljenejših območij dojemajo spremembo v akustičnem okolju zaradi nove prometnice kot bistveno poslabšanje njihovih bivalnih razmer, na teh območjih se pravilom zmanjša tudi vrednost njihovega premoženja. Podjetje Epi Spektrum d.o.o. kot specializirani izvajalec s področja ocenjevanja vpliva načrtovanih posegov na obremenjevanje okolja s hrupom vključeno v pripravo številnih prostorskih načrtov na državni in občinski ravni.