Železniški promet

Ukrepi za zmanjšanje hrupa železniškega prometa

Železniški promet je za cestnim prometom drugi največji onesnaževalec okolja s hrupom. Železniška proga emitira v okolje hrup, ki je odvisen predvsem od gostote in strukture prometa (število in vrsta tirnih vozil) v različnih obdobjih dneva, povprečne hitrosti vlakov, od lastnosti železniške proge (vrsta tirov, vrsta železniških pragov, objekti na progi, število kretnic…), pa tudi od načina vožnje (pospeševanje, stalna hitrost, zaviranje). Ukrepi za omejevanje hrupa železniškega prometa so zaradi velikih stroškov, povezanih z njihovo izvedbo, vedno načrtovani dolgoročno. Ukrepi obsegajo omejevanje emisije na viru (zmanjšanje emisije tirnih vozil in emisije železniške proge), izvedbo ukrepov za omejevanje širjena hrupa v okolje (različne vrste protihrupnih ograj) in izvedbo ukrepov na stavbah ob progi (izboljšanje zvočne izolacije varovanih prostorov).

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je na področju priprave in načrtovanja ukrepov za zmanjšanje hrupa železniškega prometa vodilni izvajalec v Sloveniji, kar dokazujejo številne strokovne podlage za zmanjšanje hrupa na celotnem slovenskem železniškem omrežju in uspešno zaključeni projekti na tem področju.

Protihrupna ograja ob železniški progi (med gradnjo)

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je uvedlo v slovenski prostor enotne kriterije za oceno učinkovitosti načrtovanih ukrepov in s tem orodje za določitev prioritete pri dejanski izvedbi ukrepov na posameznih preobremenjenih območjih.

Za celovito spremljanje obremenjenosti okolja s hrupom železniškega prometa in ukrepov za njegovo zmanjšanje je podjetje Epi Spektrum d.o.o. razvilo informacijski sistem Orbita*GIS, ki ga Ministrstvo za infrastrukturo uporablja že od leta 2006. V informacijskem sistemu so za celotno železniško omrežje RS shranjeni podatki o vseh že izvedenih kartiranjih hrupa na slovenskem železniškem omrežju v skladu z Direktivo 2002/49/ES in podatki  o že izvedenih in ali načrtovanih protihrupnih ograjah, kakor tudi ukrepih o večini stavb, na katerih so bili v preteklosti izvedeni ukrepi za zaščito bivalnih prostorov.

Reference:

 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 50 na odseku Ljubljana – Divača (2016)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 60 na odseku Divača – Koper (2016)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 30 na odseku Maribor – Šentilj (2015)
 • Strateške karte hrupa za pomembne železniške proge v Sloveniji v letu 2012 (2014)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za rekonstrukcijo glavne železniške proge št. 30 na odseku Zidani Most – Celje (2014)
 • Elaborat pasivne protihrupne zaščite za kritično preobremenjen stavbe ob železniški progi št. 30 na območju občine Laško (2013)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za rekonstrukcijo glavne železniške proge št. 30 na odseku Slovenska Bistrica – Pragersko (2013?)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za rekonstrukcijo glavne železniške proge št. 30 na odseku Dolga gora – Poljčane (2013?)
 • Nadgradnja in vzdrževanje IS Orbita*GIS za načrtovanje, spremljanje in upravljanje podatkov o ukrepih varstva okolja pred hrupom zaradi železniškega prometa na slovenski železniški infrastrukturi (2009-2015)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za regionalno železniško progo št. 30 na območju železniške postaje Nova Gorica (2011)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 30 na območju občine Laško (2010)
 • Elaborat pasivne protihrupne zaščite za kritično preobremenjen stavbe ob železniški progi št. 40, 41 Pragersko – Ormož – Hodoš (2010)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 50 Ljubljana – Sežana na odseku skozi Notranje Gorice (2010)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 40, 41 Pragersko – Ormož – Hodoš (2010)
 • Elaborat pasivne protihrupne zaščite za kritično preobremenjen stavbe ob železniški progi št. 30 na odseku Celje – Maribor (2009)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za glavno železniško progo št. 30 na odseku Celje – Maribor (2009)
 • Strokovne podlage za pripravo strategije zmanjšanja prekomernega hrupa zaradi železniškega prometa v RS – Glavne proge (2009)
 • Operativni program varstva pred hrupom za železniške proge z več kot 60.000 prevozi vlakov v letu 2006 (2008)
 • Študija obremenitve s hrupom in predlog protihrupne zaščite za II. tir železniške proge Divača – Koper (2006)
 • Strateške karte hrupa za železniške proge z več kot 60.000 prevozi vlakov v letu 2006 (2007)