Predpisi

Predpisi, ki urejajo varstvo okolja pred hrupom v Republiki Sloveniji, so:

  • Zakon o varstvu okolja. Zakon predstavlja splošen okvir za urejanje varstva okolja pred obremenjevanjem in določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe za varovanje okolja, spremljanje stanja okolja, zbiranje in posredovanje informacij o stanju okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
  • Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Ur. list RS št. 121/04, 59/19. Uredba prenaša na področju varstva pred hrupom v naš pravni red določila evropske direktive 2002/49/ES (Direktiva). Direktiva postavlja enotne kriterije za ocenjevanje obremenitve okolja s hrupom (kazalci hrupa) in za določanje obremenitve okolja s hrupom s kartiranjem. Urejanje in ocenjevanje hrupa ima skladno z Direktivo tri osnovne cilje: a) pripravo podatkov o obremenjenosti prebivalcev in okolja s hrupom in njihovo posredovanje Komisiji, b) informiranje javnosti o obremenjenosti okolja s hrupom in c) pripravo akcijskih načrtov varstva pred hrupom. Dostop do informacij v zvezi s hrupom mora biti v vseh fazah omogočen na državni in lokalni ravni, dodatna zahteva Direktive pa je, da mora ministrstvo, pristojno za okolje, o strateških kartah hrupa in o akcijskih načrtih  varstva pred hrupom, ki izhajajo iz strateškega kartiranja, redno poročati tudi Evropski Komisiji. Na enak način kot v Direktivi so v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju določene metode ocenjevanja hrupa, vsebine strateških kart, zagotavljanje dostopa do informacij strateških kart, ter vsebina in način sprejemanja akcijskega načrta varstva pred hrupom.
  • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. list RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10. Uredba določa v skladu z Direktivo in s Priporočilom Komisije 2003/613/ES v zvezi z navodili o revidiranih začasnih računskih metodah industrijskega hrupa, hrupa letališč, hrupa železniškega in cestnega prometa med drugim začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in prilagoditve, ki jih je treba upoštevati za izračun vrednosti kazalcev hrupa pri uporabi začasnih metod. Pomembno pri tem je, da so za ocenjevanje obremenitve s hrupom za namen strateškega kartiranja merodajne le računske metode. Kot metoda za ocenjevanje kazalcev hrupa Ldvn in Lnoč zaradi cestnega prometa je privzeta smernica XPS 31-133, za ocenjevanje hrupa zaradi železniškega prometa smernica RMR in za ocenjevanje hrupa industrijskih virov standard ISO 9613. Uredba predpisuje način določanja območij varstva pred hrupom, ki izhaja iz namenske rabe prostora v veljavnih prostorskih načrtih pristojne občine. Za posamezna območja varstva pred hrupom so v Uredbi za različne vire hrupa za posamezna obdobja dneva in za celodnevno obremenitev določene mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa .
  • Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, Ur. list RS št. 105/08. Pravilnik kot izvedbeni predpis obeh uredb določa metodologijo merjenja in ocenjevanja hrupa, vsebino poročila o ocenjevanju hrupa in obliko poročanja podatkov Ministrstvu. Pomembno pri tem je, da lahko ocenjevanje hrupa v okolju izvajajo le od ministrstva pooblaščeni izvajalci.
  • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, Uradni list RS, št. 10/12, 61/17Pravilnik določa zahteve za zvočno zaščito stavb, namenjenih za bivanje in delo ljudi, pripadajoča Smernica TSG-1-005  Zaščita pred hrupom v stavbah pa določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v bivalnih in delovnih prostorih. Pravilnik je pomemben pri načrtovanju protihrupnih ukrepov na območjih, kjer je okolje kljub ukrepom za zmanjšanje emisije  na viru in ukrepom za preprečevanje širjenja  v okolje preobremenjeno s hrupom in so zato na stavbah potrebni ukrepi za izboljšanje razmer v varovanih prostorih.