Delo z vzorci

Vnos vzorcev: samostojno, šablonsko in elektronsko

Vnos vzorca (vpis) v informacijski sistem je prvi korak na poti vzorca skozi laboratorij.

OrbitaLIMS omogoča več načinov vnosa vzorcev, ki ga izberemo glede na potrebe in način dela v laboratoriju. Specifične vzorce vstavljamo samostojno z vnosom vseh potrebnih podatkov. Kadar se podatki na vzorcih ponavljajo, omogoča OrbitaLIMS pripravo šablon in vnos vzorcev skozi šablone, kar lahko zelo pohitri delo in zmanjša možnost napak. Vzorce je možno vnašati tudi avtomatsko iz inštrumentov, za kar pa so potrebne specifične prilagoditve.

Avtomatski vnos vzorcev iz inštrumentov

S pripravljenimi vmesniki je možno podatke, ki prihajajo iz analitskih inštrumentov v znanem formatu zapisa (tekst, XML ipd). avtomatsko vnašati v OrbitaLIMS. Možno je avtomatsko kreiranje vzorcev glede na pripravljene zahteve, ali pa samo prepis rezultatov za posamezen vzorec, ki ga sicer vnesemo ročno. Ker je ves sistem prenosov integiran v OrbitaLIMS, je nadzor nad prenosi mogoč z vseh računalnikov, na katerih teče OrbitaLIMS.

Označevanje vzorcev s kodami ali številkami

Poleg internega načina označevanja vzorcev (laboratorijske številke) je možno vzorce označevati tudi z dodatnimi kodami. S priključitvijo optičnega čitalnika črtnih kod so lahko iskanja in pregledi še hitrejši. Možno je tudi vzporedno številčenje po različnih vrstah vzorcev.

Potrjevanje in zavračanje vzorcev vzorcev

Rezultate posameznih preiskav ali rezultate vzorca kot celote, ki jih vpisijejo analitiki, potrjujejo odgovrni nosilci nalog.  Nosilci lahko vrnejo analitiku v ponovno obdelavo celoten vzorec ali samo izbrane preiskave. Nosilec ima tudi možnost brisanja obstoječih in dodajanja novih preiskav.

Sprotno spremljanje statusov vzorca in posameznih preiskav ter njihova popolna sledljivost

Vzorci, preiskave in rezultati prehajajo v času obravnave v OrbitaLIMS skozi različne faze – statuse. Za vsak prehod med statusi se zabeleži uporabnik, čas in dejanje (vrednost spremembe), ki je sprožilo spremembo. Tako je omogočena popolna sledljivost dogajanja z vzorcem. Posamezni statusi obarvajo povezane podatke v značilne barve, kar še povečuje preglednost podatkov.

Vnos rezultatov po vzorcih

OrbitaLIMS omogoča pregleden vnos rezultatov, ki jih jih je možno vnašati tabelarično in grupirano glede na izbrani vzorec. Ob vnosu rezultata OrbitaLIMS avtomatsko poskrbi za ustrzeno spremembo stanja, tako ob začetku vnosa kot ob potrditvi in omogoči možnost vnosa samo v primeru, da ima prijavljena oseba za to dodeljeno pravico.

Vnos rezultatov po metodah

Kadar analitik izvaja isto preiskavo na več vzorcih hkrati, je veliko pregledneje in hitreje, če vnaša rezultate, grupirane po posamezni metodi.

Integracija s prostorskimi podatki

OrbitaLIMS omogoča neposredno integracijo podatkov o vzorcih in preiskavah s prostorskimi podatki v GIS okolju (GIS – geografski informacijski sistem). S pomočjo vgrajenega pregledovalnika prostorskih podlag lahko podatke o vzorcih, mestih odvzema, območjih… neposredno prikažemo na prostorski podlagi (vektorski ali rasterski) ali pripravimo za izvoz v ustrezno obliko za obdelavo v zahtevnejših GIS orodjih (npr. ArcInfo, MapInfo, ArcGIS ipd).

Zahtevne računske opracije nad rezultati

OrbitaLIMS omogoča izvajanje najrazličnejših računskih operacij nad rezultati – tako z uporabo osnovnih in zahtevnejših matematičnih funkcij kakor agregatnih funkcij, s pomočjo katerih lahko izvajamo kalkulacije nad več vzorci oz. preiskavami hkrati. Računske opracije so popolnoma prilagodljive, vezane na metodo ali na posamezen parameter paketa, tako da ima uporabnik popolnoma proste roke pri njihovi izbiri.

Poročila in pregledi

Podatki sami po sebi nimajo nobene vrednosti, če jih ne moremo na ustrezen način prikazati. Zato ima OrbitaLIMS vgrajenih več modulov, ki omogočajo najrazličnejše preglede, do katerih lahko dostopamo enosttavno in hitro. Preglede lahko pripravljamo tudi sami, jih shranjujemo za kasnejšo ponovno uporabo; prav tako pa imamo neposreden dostop do vseh elementov poročil in zato lahko poročila hitro prilagodimo svojim potrebam. Za vsebino poročil lahko uporabimo praktično vse smiselno povezane podatke, ki so vnešeni v OrbitaLIMS.

Igled in vsebina poročil o preskušanjih lahko samodejno prilagajamo glede na ustreznost rezultatov preskušanj. Poročila se običajno izpisujejo  preko tiskalnika, lahko pa jih shranimo kot datoteke v različne formate zapisa (Adobe Acrobat – PDF, Excel – XLS, RTF, HTML, FRP, JPEG) ali pošljemo po elektronski pošti preko MAPI klienta. Natisnjena poročila se arhivirajo med dokumente in jih je možno od tam ponovno natisniti v izvorni obliki.

Avtomatske primerjave rezultatov preiskav glede na zahteve naročnika, pravilnika ipd.

Vpisane specifikacije oz. pravilnike lahko povežemo s paketi preiskav in kasneje z vzorci ter tako omogočimo, da OrbitaLIMS avtomatsko primerja vnešene rezultate z zahtevanimi vrednostmi, ter nas opozori v primeru neskladnja med rezultatom in predvidenimi vrednostmi.

Validacija/potrjevanje rezultatov, dodeljevanje ponovnih ali novih testov

Ob analitikovem vnosu rezultatov preiskav se izvede preverjanje ustreznosti vpisane vsebine. Èe je rezultat vrednoten po pravilniku, se odstopanja od predvidenih vrednosti vidno označijo. Analitik mora vpisane rezultate potrditi. Lahko jih tudi vrača v obdelavo in ponovno spreminja rezultate, vendar le, dokler jih ne potrdi nosilec. Analitik lahko briše odvečne preiskave ali dodaja nove. Brisanje preiskav ni dokončno, dokler ga ne potrdi še nosilec.

Obveščanje o rezultatih preiskav po elektronski pošti, prenos podatkov na splet

Rezultati preiskav se lahko kot poročila ali v kakšnem drugem formatu zapisa samodejno pošiljajo po elektronski pošti. Rezultate je možno pod zaščitenim dostopom za različne potrebe ažurno objavljati na spletnih straneh.