Novosti v Orbita3

Od marca 2005 je v uporabi verzija informacijskega sistema OrbitaLIMS 3. OrbitaLIMS 3 prestavlja naslednjo stopnjo v razvoju informacijskega sistema Orbita. Jedro informacijskega sistema je bilo zasnovano na novo in sedaj omogoča fleksibilnejše dodajanje novih modulov, fleksibilnejše delo s podatkovno bazo (v osnovi sta še vedno podprti bazi Oracle in Firebird, vendar je omogočen lažji prehod na morebitne dodatne podatkovne baze), ter možnost hitrega prilagajanja aplikacije uporabnikom glede na njihove trenutne potrebe (sistem makrov, lastnih meniji, lastne forme). V novi verziji  sestavlja sistem Orbita več neodvisnih in ločenih modulov (LIMS, GIS, EMIS, DokIS), ki pa delujejo na skupnem jedru in se lahko poljubno dopolnjujejo in povezujejo.

Razen nove arhitekturne zasnove jedra informacijskega sistema prinaša OrbitaLIMS 3 tudi nekaj “vidnih” sprememb, ki pomagajo k prijaznejši uporabi in boljšemu izkoristku informacijskega sistema.

Glavna novost je možnost prilagajanja sistema preko “makrov”. V sistem je tako vključen makro sistem (pascalski jezik) s pomočjo katerega lahko uporabniki sami urejajo padajoče menije, dodajajo lastne obrazce (forme), kreirajo nove izpise… in si na najrazličnejši način avtomatizirajo delo. Vse prilagoditve, ki jih opravijo uporabniki, se zabeležijo v podatkovno bazo in so tako na voljo vsem ostalim uporabnikom sistema.

Ena izmed pomembnih novosti je tudi možnost “drevesnega pogleda” na nekatere podatke, ki jih je bilo do sedaj možno pregledovati zgolj tabelarično. V nekaterih primerih je podatke (npr. dokumente s pripadajočimi vzorci, vzorce s pripadajočimi preiskavami – skupaj z vso vsebino) veliko lažje pregledovati v drevesni strukturi.

V OrbitaLIMS3 je bisteno dopolnjen modul za vodenje dokumentacije. ®e v verziji 2 je bilo možno shranjevati dokumente v mape, v OrbitaLIMS3 pa smo možnosti map razširili še z drevesi osebnih map, ter skupnih map (v Orbita3 imamo lahko 3 nivoje map: osebne, mape laboratorija, skupne) ter nastavljanjem pravic/privilegijev za posamezno mapo. Vgrajen je zmogljiv urejevalnik besedil z možnostjo neposrednega izvoza v PDF obliko in uvozom iz raznih tipov dokumentov. Omogočeno je tudi delo z verzijami (izdajami) dokumentov. Sistem dokumentov je razširjen in integriran tudi s sporočili, ki si jih lahko izmenjujemo na nivoju laboratorija (interna sporočila, ki so lahko tudi “izvedljiva” – s popopolno sledljivostjo) pa tudi navzven (elektronska pošta).

Za zahtevnejše delo s podatki je bil razvit tudi aplikacijski strežnik, s katerim so omogočene kompleksnejše izmenjave podatkov z dugimi bazami.

Podatke je možno prikazovati tudi preko spletne strani. V programu določimo uporabnike, ki imajo pravico do dostopa do podatkov, dodelimo jim uporabniško ime, geslo in nivo dostopa. S tem določimo, kaj lahko vidijo (npr. samo potrditev, da so vzorci sprejeti in v kakšni fazi obdelave so, lahko pa tudi rezultate ali celo izvide).

V OrbitaLIMS3 je možno tudi avtomatizirati pošiljanje sporočil preko elektronske pošte. Pošiljamo lahko sporočila o stanju v laboratoriju (npr. o poteku akreditacije metode ali kalibracije opreme, o kritični količini zaloge posameznega reagenta itd), ki jih dobi odgovorna oseba, lahko pa tudi o stanju  vzorcev (npr. vse ali določene rezultate itd.), ki jih dobijo pooblaščene osebe.