Pravi partner pri iskanju zahtevnih rešitev!

Smo majhna in dinamična družba, ki je že od ustanovitve v letu 1998 specializirana za izvajanje zahtevnih nalog na področju varstva okolja in informacijskih sistemov.

Na področju varstva okolja sta najpomembnejši dejavnosti družbe ocenjevanje obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom na podlagi  meritev in modelnih izračunov in načrtovanje ukrepov za odpravo čezmerne obremenjenosti zaradi obratovanja obstoječih virov hrupa kot so ceste, železnice in industrijski kompleksi in zaradi izvedbe načrtovanih planov i posegov v okolje. 

Ravno tako pomembno dejavnost na področju varstva okolja predstavlja izdelava strokovnih podlag za okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje na lokalni in državni ravni in konkretne posege v okolje za področja hrupa, kakovosti zunanjega zraka in podnebnih sprememb.

Dejavnost družbe na področju varstva okolja obsega tudi izdelavo načrtov in programov celovitega monitoringa vplivov na okolje med izvedbo posegov ali med njihovim obratovanjem.

Na področju varstva pred hrupom obsega dejavnost družbe tudi načrtovanje in spremljanje izvedbe ukrepov pasivne protihrupne zaščite varovanih prostorov v s hrupom čezmerno obremenjenih stavbah.

Na področju informatike obsega dejavnost družbe razvoj, uvajanje in vzdrževanje informacijskega sistema Orbita. Glavna aplikacija sistema je modul za spremljanje dela v preskusnih laboratorijih, kjer je družba uveljavila, registrirala in zaščitila blagovno znamko Orbita*LIMS in pridobila širok krog uporabnikov. Z njihovim sodelovanjem se je IS Orbita*LIMS postopoma razvil v sofisticirano orodje za spremljanje dela v najrazličnejših preskusnih in tehnoloških laboratorijih. Moduli informacijskega sistema za spremljanje vplivov različnih dejavnosti na okolje (Orbita*GIS, Orbita*WEB in Orbita*MOBI) so ali samostojne aplikacije ali uporabljeni kot nadgradnja Orbita*LIMS za prikazovanje rezultatov preiskav na spletu, za izmenjavo podatkov z GIS orodji in z možnostjo posredovanja podatkov v poljubni obliki.

Družba s svojimi izkušnjami, kadrovsko zasedbo, merilno in programsko opremo za vse storitve zagotavlja skladnost z najvišjimi standardi kakovosti, za kar je pridobilo vsa ustrezna pooblastila in dovoljenja. Od ustanovitve podjetja se je število stalno zaposlenih sodelavcev povečalo za trikrat, letni obseg poslovanja v tem času pa se je povečal za več kot desetkrat. Družba od ustanovitve izkazuje pozitiven poslovni rezultat in ohranja najvišji bonitetni razred.

Odjemalci družbe so upravne in strokovne službe na državni in lokalni ravni,  projektantske organizacije, proizvodna podjetja, načrtovalci prostora, izvajalci posegov v prostor in posamezniki, ki se pri svojem delu srečujejo s problemom hrupa in onesnaženega zraka ter preskusni in tehnološki laboratoriji, ki želijo z uvedbo elektronskega poslovanja trajno izboljšati kakovost svojega dela.