Pravi partner pri iskanju zahtevnih rešitev!

Smo majhno in dinamično podjetje, specializirano za izvedbo zahtevnih nalog na področju varstva okolja in informacijskih sistemov.

Na področju varstva okolja je osnovna dejavnost podjetja ocenjevanje obremenjenosti okolja zaradi emisij virov hrupa in onesnaževal zraka na podlagi meritev in modelnih izračunov ter načrtovanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje obremenjevanja okolja. Pomembno področje dela je ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom, onesnaževali zraka in toplogrednimi plini zaradi emisij prometa in proizvodnih procesov iz obstoječih ali načrtovanih virov emisij in izdelava računalniških aplikacij za prikazovanje rezultatov v GIS okolju. Pomembno dejavnost podjetja na področju varstva okolja predstavlja izdelava strokovnih podlag za okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje pri pripravi in sprejemanju prostorskih načrtov na državni ali lokalni ravni ter posegov v prostor. Dejavnost podjetja na področju varstva okolja obsega tudi izdelavo načrtov in izvedbo programov celovitega monitoringa vplivov na okolje med izvedbo posegov ali med njihovim obratovanjem.

Storitve podjetja na področju informatike obsegajo razvoj, uvajanje in vzdrževanje informacijskih sistemov Orbita. Glavna aplikacija sistema je modul za spremljanje dela v preskusnih laboratorijih, kjer je podjetje uveljavilo blagovno znamko Orbita*LIMS in pridobilo širok krog uporabnikov. Z njihovim sodelovanjem se je informacijski sistem postopoma razvil v sofisticirano orodje za spremljanje dela v najrazličnejših preskusnih in tehnoloških laboratorijih. Moduli informacijskega sistema za spremljanje vplivov različnih dejavnosti na okolje (Orbita*GIS, Orbita*WEB in Orbita*MOBI) so ali samostojne aplikacije ali uporabljeni kot nadgradnja Orbita*LIMS za prikazovanje rezultatov preiskav na spletu, za izmenjavo podatkov z GIS orodji in z možnostjo posredovanja podatkov v poljubni obliki.

Podjetje s svojimi izkušnjami, kadrovsko zasedbo, merilno in programsko opremo za vse storitve zagotavlja skladnost z najvišjimi standardi kakovosti, za kar je pridobilo vsa ustrezna pooblastila in dovoljenja. Od ustanovitve podjetja v letu 1998 do leta 2021 se je število stalno zaposlenih sodelavcev povečalo za trikrat, letni obseg poslovanja v tem času pa se je povečal za več kot desetkrat. Podjetje vsa leta poslovanja izkazuje pozitiven poslovni rezultat in ohranja najvišji bonitetni razred.

Odjemalci podjetja so upravne in strokovne službe na državni in lokalni ravni,  projektantske organizacije, proizvodna podjetja, načrtovalci prostora, izvajalci posegov v prostor in posamezniki, ki se pri svojem delu srečujejo s problemom varstva okolja pred hrupom in onesnaženim zrakom ter preskusni in tehnološki laboratoriji, ki želijo z uvedbo elektronskega poslovanja trajno izboljšati kakovost svojega dela.