Izjava o kakovosti

 

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. in vsi njegovi zaposleni so zavezani k zagotavljanju kakovosti storitev, ki dosega ali presega pričakovanja njegovih odjemalcev

 

Podjetje se od svoje ustanovitve v letu 1998 ukvarja z varstvom okolja in informacijskimi sistemi. Na področju varstva okolja je podjetje specializirano na ocenjevanje hrupa v okolju in v stavbah na podlagi meritev in modelnih izračunov, na ocenjevanje onesnaženosti zraka in na pripravo strokovnih podlag s teh področij za izdelavo prostorskih in izvedbenih načrtov na državni in lokalni ravni. Druga pomembna dejavnost podjetja je načrtovanje, razvoj, uvajanje in vzdrževanje laboratorijskih informacijskih sistemov v preskusnih laboratorijih na različnih področjih. Na obeh področjih je pridobilo širok krog odjemalcev in je med vodilnimi v Sloveniji.

Podjetje si je vedno prizadevalo za kvaliteto svojih storitev. Osnovni dokument, v katerem so formalno in vsebinsko opredeljena izhodišča in pravila ravnanja za zagotavljanje kakovosti storitev podjetja, je Poslovnik kakovosti. S Poslovnikom kakovosti in njegovimi podrejenimi dokumenti so seznanjeni vsi redno ali za določen čas zaposleni delavci podjetja.

Podjetje je kot temeljno vodilo za zagotavljanje kakovosti privzelo standard SIST ISO 17025:2005 in zahteve standarda v celoti vključilo v svoj sistem vodenja. Podjetje sistem vodenja redno primerja in usklajuje z zahtevami tega standarda. Primerjavo pri vsakodnevnem delu in v okviru rednih notranjih presoj izvaja skupina, zadolžena za spremljanje kakovosti. Rezultati sprotnih kontrol, notranjih presoj in vodstvenih pregledov predstavljajo izhodišče za stalne izboljšave sistema vodenja in kvalitete storitev.

Podjetje načrtuje in izvaja ocenjevanje hrupa na podlagi meritev in na podlagi modelnih izračunov glede na specifičnost zahtev odjemalcev in v skladu z zahtevami standardov SIST, ISO, IEC, EN in drugih. Za večino uporabljenih metod je podjetje pridobilo akreditacijo Slovenske Akreditacije in pooblastila pristojnih državnih organov. Vse merilne in računske postopke in ocenjevanja izvajajo ustrezno izobraženi in zato usposobljeni delavci podjetja. Kakovost storitev je zagotovljena z izvedbo vseh postopkov v zvezi s posameznim naročilom od zahteve odjemalca do izdelave končnega poročila.

Podjetje izjavlja, da je njegov sistem vodenja skladen z zahtevami standarda SIST ISO 17025:2005. Vsak odjemalec, ki želi preveriti skladnost sistema vodenja s tem standardom, lahko ob obisku podjetja Epi Spektrum d.o.o. dobi na vpogled in v preveritev ustrezne dokumente sistema vodenja. Odjemalec se lahko dogovori za obisk ali dodatne informacije pri vodji kakovosti Radu Marholdu, dipl. inž. fiz. (rado.marhold@epi-spektrum.si).

 

Maribor, september 2017

Direktor:

Boštjan Peršak, univ.dipl.fiz.