Izjava o kakovosti

Družba Epi Spektrum d.o.o. in njeno osebje so pri svojem delu zavezani k zagotavljanju kakovosti storitev, ki dosega ali presega pričakovanja odjemalcev.

Temeljni dejavnosti družbe od njene ustanovitve v letu 1998 sta samostojno vodenje ali sodelovanje pri projektih na področju varstva okolja in razvoj, implementacija in vzdrževanje laboratorijskih in geografskih informacijskih sistemov.

Na področju varstva okolja se je družba specializirala na določanje emisije in imisije hrupa v okolju in v stavbah na podlagi meritev in modelnih izračunov, na načrtovanje ukrepov za zmanjšanje čezmerne obremenjenosti okolja in varovanih prostorov s hrupom, ki ga povzročajo obstoječi in načrtovani cestni ali železniški promet in industrijski kompleksi, na sodelovanje pri izdelavi okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje za področja varstva pred hrupom in varstva zraka ter na določanje vpliva izvedbe prostorskih načrtov in projektov na lokalni in državni ravni na emisijo toplogrednih plinov in na podnebne spremembe.

Na področju informacijskih sistemov je Epi Spektrum d.o.o. razvil lastni informacijski sistem in ga pod zaščiteno blagovno znamko Orbita vpeljal v redno delo v več kot 20 laboratorijih, ki izvajajo preskusne dejavnosti na različnih področjih. V mnogih preskusnih laboratorijih je IS Orbita v uporabi kot informacijska podpora za njihove po standardu SIST ISO/IEC 17025:2017 akreditirane preskusne dejavnosti.

Družba Epi Spektrum d.o.o. je na obeh področjih pridobila širok krog odjemalcev in je med vodilnimi v Sloveniji.

Družba Epi Spektrum d.o.o. si je vedno prizadevala za kvaliteto svojih storitev. Osnovni dokument, v katerem so opredeljene splošne usmeritve in zaveze vodstva družbe in njenega osebja za zagotavljanje kakovosti, je Priročnik za kakovost, s katerim je seznanjeno vse redno ali za določen čas zaposleno osebje.

Družba Epi Spektrum d.o.o. je kot temeljno vodilo za zagotavljanje kakovosti privzela standard SIST ISO/IEC 17025:2017 in zahteve standarda v celoti vključila v svoj sistem vodenja in zagotavljanja kakovosti. Izpolnjevanje zahtev tega standarda pri vsakodnevnem delu in v okviru rednih notranjih presoj izvaja skupina, zadolžena za zagotavljanje kakovosti. Rezultati sprotnih kontrol, notranjih presoj in vodstvenih pregledov predstavljajo izhodišče za stalne izboljšave sistema.

Družba Epi Spektrum d.o.o. je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-049 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) za več metod s področja hrupa in gradbene akustike.

Za dejavnosti na področju okoljskega hrupa, ki ga ureja Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, je družba Epi Spektrum d.o.o. pooblaščena za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in z modelnim izračunom.

Vse merilne in računske postopke izvaja in z njimi povezana strokovna mnenja izdeluje ustrezno izobraženo in usposobljeno osebje. Kakovost in sledljivost storitev pri vsakem naročilu je zagotovljena od zahteve odjemalca do izdelave in predaje končnega poročila.

Družba Epi Spektrum d.o.o. izjavlja, da je njen sistem vodenja skladen z zahtevami standarda SIST ISO/IEC 17025:2017. Vsak odjemalec lahko skladnost v okviru posameznega naročila pridobljenih podatkov s tem standardom preveri pri za kakovost pooblaščenem osebju.

 

Maribor, 06.02.2023                                                          Direktor:

                                                                                               Boštjan Peršak