Varstvo okolja

Varstvo okolja je od ustanovitve ena od dveh vsebinsko in poslovno najpomembnejših dejavnosti družbe Epi Spektrum d.o.o. Na področju varstva okolja se je družba specializirala na varstvo pred hrupom, aktivno pa sodeluje tudi na drugih področjih. Dejavnosti družbe na področju varstva okolja so:

 • izdelava ocen o obstoječi obremenjenosti okolja:
  • določanje emisije in imisije hrupa na podlagi meritev in na podlagi modelnih izračunov,
  • določanje obremenjenosti zunanjega zraka z onesnaževali na podlagi modelnih izračunov,
 • strateške presoje vplivov na okolje zaradi izvedbe planov, ki zahtevajo celovito presojo vplivov na okolje – okoljska poročila,
 • ocene vplivov na okolje zaradi izvedbe posegov v prostor – poročila o vplivih na okolje,
 • načrtovanje protihrupnih ukrepov:
  • akcijski načrti varstva pred hrupom,
  • ukrepi za zmanjšanje emisije in za preprečevanje širjenja hrupa v okolje zaradi obratovanja obstoječih industrijskih kompleksov,
  • ukrepi za zmanjšanje emisije in za preprečevanje širjenja hrupa v okolje zaradi obratovanja obstoječih in načrtovanih cest in železniških prog,
  • ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v varovane prostore z ukrepi na stavbah (elaborati pasivne protihrupne zaščite),
 • izvedba obratovalnih monitoringov hrupa  za zavezance na lokalni in državni ravni,
 • izdelava strateških kart hrupa in priprava podatkov za poročanje Evropski Komisiji,
 • izdelava operativnih programov varstva pred hrupom, 
 • izdelava izvedbenih elaboratov pasivne protihrupne zaščite, kontrola kakovosti izvedenih del in izdelava elaboratov izvedenih del,
 • načrtovanje celovitih monitoringov vplivov na okolje med izvedbo in obratovanjem posegov,
 • izdelava ocen odpornosti planov in posegov na podnebne spremembe.

Družba Epi Spektrum d.o.o. je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-049 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) za več metod s področja hrupa in gradbene akustike.

Za dejavnosti na področju okoljskega hrupa, ki ga ureja Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, je družba Epi Spektrum d.o.o. pooblaščena za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in z modelnim izračunom.