Vplivi planov in posegov na okolje

Okoljsko poročilo – OPN Bled

Pri pripravi prostorskih načrtov in pri načrtovanju posegov v okolje na državni ali lokalni ravni je v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo treba oceniti vplive teh planov in posegov na okolje s t.im. okoljskimi poročili in poročili o vplivih na okolje.

Okoljsko poročilo je temeljni dokument, s katerim se skladno z Direktivo 2001/42/ES in Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje ocenjuje možne vplive izvedbe strateških odločitev na državni ali lokalni ravni na okolje. Med takšne odločitve sodijo državne strategije razvoja za posamezna področja, ki lahko vplivajo na okolje (promet, energetika, večje vodnogospodarske ureditve, prostorski razvoj), državni in občinski prostorski načrti in posegi, ki lahko povzročijo obremenjevanje okolja večjega obsega (elektroenergetski objekti, večji tehnološki objekti ipd.).

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. na tem področju samostojno ali v sodelovanju s pripravljavci prostorske in projektne dokumentacije izdeluje strokovne podlage za okoljska poročila ali pripravlja dele okoljskih poročil, ki se nanašajo na oceno vpliva izvedbe planov na obremenjenost okolja s hrupom, kakovost zunanjega zraka,  klimatske spremembe in na obremenjenost okolja z vibracijami.

Poročilo o vplivih na okolje – JRC Bled

Poročilo o vplivih na okolje je dokument, s katerim se skladno z Uredbo  o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave na podlagi izvedbene projektne dokumentacije ocenjuje vplive na okolje med izvedbo in po izvedbi posega, ocenjuje ustreznost v izvedbeni dokumentaciji predvidenih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje in po potrebi predlaga dodatne omilitvene ukrepe, določi obseg in vrsto spremljanja vplivov na okolje med in po izvedbi posega ter izdela oceno o sprejemljivosti posega s stališča varstva okolja. Poročilo o vplivih na okolje je podlaga za pridobitev Okoljevarstvenega dovoljenja za izvedbo posega.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o.na tem področju samostojno ali v sodelovanju izdeluje poročila o vplivih za najrazličnejše vrste posegov kot so gradnja novih ali rekonstrukcija obstoječih infrastrukturnih objektov, razširitev obstoječih ali gradnja novih proizvodnih objektov, športnih in trgovskih središč in izvedbo posegov, predvidenih s prostorskimi izvedbenimi načrti na državni in občinski ravni ipd.

Reference

 • Poročilo o vplivih na okolje za OPPN Šumi, Ljubljana (2017)
 • Poročilo o vplivih na okolje za OPPN Tivoli Ljubljana (2017)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za železniško progo Maribor – Šentilj (2015-2017)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Severni del (odsek Šentrupert – Velenje) (20015 – 2017)
 • Predhodna okoljska presoja za Pripravo izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most – Celje (20015)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za novo železniško progo Trst – Divača, slovenski del odseka (20015)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za dograditev AC predora Karavanke (20015)
 • Okoljsko poročilo za program razvoja prometne infrastrukture v RS do leta 2020 z vizijo razvoja do 2030 (2014)
 • Strokovne podlage s področja varstva okolja pred hrupom za OPN občine Bled (2014)
 • Poročilo o vplivih na okolje za južno razbremenilno cesto na Bledu (zrak in klimatske razmere, hrup, vibracije) (2013)
 • Okoljsko poročilo za železniško progo  Ljubljana – Jesenice z navezavo z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana (2014)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Severni del (odsek Vič (Dravograd) – Slovenj Gradec) (2012)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Južni del (odsek Novo  mesto – Maline) (2012)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Južni del (odsek Maline – Metlika) (2012)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Južni del (odsek Metlika – Vinica) (2012)