Gradbena akustika

Koncertna_DvoranaMed bistvenimi kazalci za kakovost bivanja in počutja v stanovanjskih, bolniških in zdraviliških prostorih, v prostorih za prireditve, v učilnicah pa tudi na delovnih mestih, je obremenjenost s hrupom, ki jo povzročajo viri hrupa v stavbi kot so n. pr. hišne inštalacija, in viri izven stavbe kot sta n. pr. cestni in železniški promet. Akustične zahteve za bivalne prostore so omejene na ustrezno zvočno izolirnost fasadnih elementov, notranjih sten in medetažnih konstrukcij, akustične zahteve za koncertne dvorane, gledališča, dvorane za športne in druge prireditve in za učilnice pa vključujejo predvsem ustrezno slišnost v vseh delih prostora, namenu prostora primerne odmevne čase itd.

Zahteve v zvezi s hrupom v stavbah so predpisane s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah, ki določa minimalne zahteve za zvočno izolirnost pregrad med različnimi prostori, najvišje ravni hrupa, ki ga smejo v prostorih povzročati hišne inštalacije in najvišje

Hrup v stanovanjskih stavbah
Hrup v stanovanjskih stavbah

ravni hrupa, ki jih v prostorih lahko povzročajo viri hrupa izven stavbe (cestni, železniški promet…). Zahtevana zvočna izolirnost gradbenih elementov in mejne vrednosti ravni hrupa v prostorih so določene v Tehnični smernici  za graditev TSG-1-005:2005  ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH.

Podjetje Epi Spektrum  d.o.o. ima akreditirane merilne metode za vse osnovne meritve v gradbeni akustiki, največ izkušenj pa ima pri meritvah zvočne izolirnosti zunanjih fasadnih pregrad (okna, balkonska vrata ipd.) in pri meritvah hrupa, ki ga v prostorih povzročajo viri hrupa izven stavbe.

Na stavbah, pred katerimi je hrup zaradi cestnega ali železniškega prometa prevelik in ga ni  mogoče zmanjšati z drugimi ukrepi,  je praktično edini možni ukrep za izboljšanje razmer v prostorih povečanje zvočne izolirnosti obstoječih fasadnih elementov kot so okna in balkonska vrata (pasivna protihrupna zaščita). Pasivna protihrupna zaščita praviloma obsega zamenjavo obstoječih oken z okni z ustrezno (debelejšo) zasteklitvijo in z njihovo kvalitetno montažo. Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je pri načrtovanju pasivne zaščite ter pri kontroli njene izvedbe sodelovalo pri več kot 1.000 stavbah na območju celotne Slovenije.