Ukrepi za zmanjšanje hrupa

Upravljavec vira hrupa, ki povzroča čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, je v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju dolžan pripraviti in izvesti ukrepe za odpravo čezmerne obremenitve. Načrtovanje in izvedba ukrepov varstva pred hrupom praviloma poteka v naslednjem zaporedju:

  • vključevanje varstva pred hrupom v prostorsko načrtovanje
  • ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru
  • ukrepi za zmanjšanje širjena hrupa v okolje
  • ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v varovane prostore

Prostorsko načrtovanje ob upoštevanju varstva pred hrupom

Obremenitev okolja s hrupom je posebej na poselitvenih območjih med bistvenimi kazalci kvalitete okolja. V preteklosti ta vidik pri prostorskem  načrtovanju praviloma ni bil upoštevan, kar ima za posledico, da so v obstoječem stanju številna območja čezmerno obremenjena s hrupom. Pri načrtovanju  prostorskega razvoja se tudi pri nas vse bolj uveljavlja tudi vidik načrtovanja t.im. »akustične krajine« (ang. »soundscape«), to je upoštevanje vplivov in posledic, ki jih bodo imeli s prostorskimi načrti predvideni posegi na obremenitev okolja s hrupom na območju posega, pa tudi na njegovem ožjem in širšem vplivnem območju. Ta vidik načrtovanja prostora je pomemben zato, ker se ne omejuje le na določanje in ločevanje čezmerno obremenjenih območij , ampak upošteva tudi območja, na katerih se bo obremenitev s hrupom zaradi izvedbe plana »samo« povečala ali zmanjšala. Značilen primer takšnega posega je gradnja večje prometnice, ob kateri bo segalo s hrupom čezmerno obremenjeno območje  »le« do oddaljenosti 100-200 m, celotna obremenitev s hrupom (akustično okolje) pa bo spremenjeno tudi do oddaljenosti 1000 m ali več od ceste. Prebivalci oddaljenejših območij dojemajo spremembo v akustičnem okolju zaradi nove prometnice kot bistveno poslabšanje svojih bivalnih razmer, na teh območjih se pravilom zmanjša tudi vrednost njihovih nepremičnin.

Epi Spektrum d.o.o. kot specializirani izvajalec s področja ocenjevanja vpliva načrtovanih posegov na obremenjevanje okolja s hrupom je vključeno v pripravo številnih prostorskih načrtov na državni in občinski ravni.

Ukrepi za zmanjšane emisije hrupa na viru

Ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru so najbolj učinkoviti, saj zmanjšajo obremenjevanje okolja ne glede na mesto uporabe vira hrupa. Obstaja evropskih predpisov in so v celoti preneseni v slovensko zakonodajo, ki omejujejo emisijo hrupa novih strojev in naprav, ki se uporabljajo na prostem, emisijo hrupa novih tirnih vozil, cestnih vozil in letal .

Ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa je možno izvajati tudi na obstoječih virih. Pri cestah so takšni ukrepi omejitve hitrosti vožnje, prepovedi prometa tovornih vozil, preplastitve vozišč z absorpcijsko prevleko, ureditve, ki zagotavljajo tekoč promet itd., pri železnicah zamenjave železniških pragov, zmanjšanje hrapavosti tekalnih površin tirnic in koles tirnih vozil, zmanjšanje števila spojev na tirnicah, zmanjšanje števila kretnic itd., pri napravah namestitev dušilnikov hrupa, prilagoditev obratovalnega režima itd. Vsi navedeni ukrepi zahtevajo velika finančna sredstva, zato jih je smiselno načrtovati in vključiti v redno investicijsko vzdrževanje.

Ukrepi za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje

Ukrepi za zmanjšanje širjenja hrupa v okolje so protihrupne ograje in nasipi ob cestah, železnicah, protihrupni okrovi posameznih naprav in nekateri drugi ukrepi. Ti ukrepi so namenjeni odpravi čezmerne obremenjenosti predvsem  v strnjenih naseljih ob obstoječih ali njene preprečitve pri načrtovanih prometnicah. Načrtovanje teh ukrepov poteka praviloma na osnovi z modelnimi izračuni ocenjene obremenitve s hrupom pred izvedbo in po izvedbi ukrepov na območju, si so mu ukrepi namenjeni.

Epi Spektrum d.o.o. je na tem področju med vodilnimi v Sloveniji. Na osnovi njegovih strokovnih podlag je bilo načrtovanih in izvedenih več kot 300 km protihrupnih ograj ob slovenskih cestah in železnicah in izvedenih več sanacij industrijskih naprav.

 Ukrepi za zmanjšanje širjenja hrupa v varovane prostore

S temi ukrepi je v primerih, ko ukrepi za zaščito okolja niso izvedljivi ali ekonomsko upravičeni, zagotovljeno, da ravni hrupa v stavbah z varovanimi prostori ne presegajo mejnih vrednosti, ki jih dovoljuje Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah in pripadajoča tehnična smernica. To se doseže z izboljšanjem zvočne izolirnosti obstoječih oken ali namestitev novih oken v varovanih prostorih na tistih fasadah stavb, ki so čezmerno obremenjene s hrupom. Ukrepi so edina alternativa za zaščito pred hrupom za prebivalce v stavbah na gosto pozidanih območjih neposredno ob obstoječih prometnicah, primerni pa so tudi za stavbe, pri katerih zaščita z drugimi ukrepi zaradi konfiguracije terena ni izvedljiva ali zaradi stroškov ni ekonomsko upravičena.

Epi Spektrum de.o.o. je na tem področju med vodilnimi v Sloveniji, saj je bilo na osnovi njegovih strokovnih podlag in izvedbenih elaboratov izvedena protihrupna zaščita v več kot 500 stavbah ob državnih cestah in v več kot 1000 stanovanjih ob železniških progah.