Cestni promet

Cestni promet – največji vir hrupa

Cestni promet je največji onesnaževalec okolja s hrupom. Hrup, ki ga posamezna cesta emitira v okolje, je odvisen predvsem od gostote in strukture prometa v različnih obdobjih dneva, povprečne hitrosti vozil, od absorpcijskih lastnosti vozne površine, pa tudi od načina vožnje in nagiba cestišča. V okolici ceste je obremenitev s hrupom odvisna od oddaljenosti mesta ocenjevanja od osi ceste, pogojev širjenja hrupa kot so konfiguracija terena, pozidava, protihrupne ograje ipd., odbojnih lastnosti terena med cesto in mestom ocenjevanja in od povprečnih meteoroloških razmer, ki vplivajo na širjenje hrupa. Ukrepi za omejevanje hrupa cestnega prometa so v prvi vrsti usmerjeni na

  • prostorsko načrtovanje in načrtovanje prometa ob upoštevanju varstva okolja pred hrupom,
  • zmanjševanje emisije hrupa na viru (absorpcijske obrabne plasti vozišča, omejitev tovornega prometa skozi naselja, omejitev hitrosti v posameznih obdobjih dneva….),
  • izvedbo ukrepov za omejevanje širjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje in nasipi),
  • izvedbo ukrepov na stavbah (izboljšanje zvočne zaščite varovanih prostorov v stavbah na območjih, kjer izvedba drugih ukrepov ni izvedljiva).
Protihrupna ograja ob avtocesti Ljubjana – Vrhnika

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je na področju priprave strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje hrupa cestnega prometa med vodilnimi v Sloveniji, ravno tako pa je med vodilnimi načrtovalci ukrepov z za zaščito varovanih prostorov (ukrepi na stavbah).

Reference

  • Študije obremenitve s hrupom in predlog protihrupnih ukrepov za več kot 200 ureditev državnih in lokalnih cest (1998 – 2022)
  • Priprava podatkov za CBA analizo postavitve protihrupnih ograj ob avtocestnih odsekih Unec – Postojna,  Malence – Šmarje Sap, Dramlje – Celje, Celje – Arja vas (2011)