Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Območja varstva pred hrupom

Mejne vrednosti kazalcev hrupa določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Meje vrednosti upoštevajo občutljivost prostora za obremenjevanje s hrupom (območja varstva pred hrupom), obdobje dneva (dan, večer, noč, celodnevno obdobje) in vrsto vira hrupa (promet, naprave ali obrati, celotna obremenitev). Uredba loči štiri območja varstva pred hrupom:

  • I. območje  za površine, ki so varovane po predpisih s področja varstva narave,
  • II. območje  za čiste stanovanjske in turistične površine, površine v okolici bolnišnic in zdravilišč ter mirne površine v naseljih, varovane  s posebnimi občinskimi predpisi,
  • III. območje  za splošne stanovanjske, šolske, športne in druge površine, na katerih so stavbe z varovanimi prostori,
  • IV. območje  za površine brez stanovanj in drugih stavb z varovanimi prostori kot so površine za proizvodno in komunalno dejavnost, transport, kmetijstvo, gozdarstvo  in obrambo.

Podlaga za določitev območij varstva pred hrupom je podrobna namenska raba prostora v prostorskem načrtu pristojne občine. Občina lahko na svojem območju samostojno določi III. in IV. območje varstva pred hrupom, za II. območje pa ga na pobudo občine določi minister, pristojen za okolje, na podlagi  posebnih strokovnih podlag.

Določitev mirnega območja poselitve

Poseben status med območji varstva pred hrupom imajo mirna območja na prostem  in mirna območja poselitve. Mirno območje na prostem je območje I. stopnje varstva pred hrupom, na katerem ni prisoten hrup cestnega ali železniškega prometa ali hrup drugih človekovih dejavnosti, mirno območje poselitve pa je območje največjega varstva pred hrupom na poselitvenem območju. Mirna območja so s stališča varstva pred hrupom pomembna kot območja za sprostitev, druženje, rekreacijo in ohranjanje stika z naravo in zato potrebna posebne zaščite.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. ima tudi na tem področju bogate izkušnje, saj je pripravilo strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom in mirnih območij in sodelovalo pri pripravi prostorskih načrtov na področju varstva pred hrupom za več slovenskih občin.