Mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju

Območja varstva pred hrupom

Mejne vrednosti kazalcev hrupa predpisuje Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Mejne vrednosti so različne glede na občutljivost prostora za obremenjevanje s hrupom (štiri različne stopnje varstva), glede na obdobje dneva (dan, večer, noč, celodnevno obdobje) in glede na vrsto vira hrupa (promet, industrijski kompleksi, gradbišča, celotna obremenitev). Stopnje varstva pred hrupom so:

  • območja I. stopnje varstva pred hrupom za površine, ki so varovane po predpisih s področja varstva narave,
  • območja II. stopnje varstva pred hrupom za stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene ali površine počitniških hiš, površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč, površine za turizem
  • območja III. stopnje varstva pred hrupom za stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene, površine podeželskega naselja ali počitniških hiš, osrednja območja centralnih dejavnosti ali druga območja centralnih dejavnosti območje, površine športnih centrov ali površine za turizem, površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, površine za vrtičkarstvo, druge urejene zelene površine ali pokopališča, površine razpršene poselitve in površine za razpršeno gradnjo
  • območja IV. stopnje varstva pred hrupom za površine brez stanovanj in drugih stavb z varovanimi prostori kot so površine za proizvodno in komunalno dejavnost, transport, kmetijstvo, gozdarstvo, obrambo.

Podlaga za določitev območij varstva pred hrupom je podrobna namenska raba prostora v veljavnem prostorskem aktu pristojne občine. Občina lahko neposredno določi območja s III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom, za območja z II. stopnjo pa le na podlagi  posebnih strokovnih podlag, s katerimi je izkazano izpolnjevanje zahtev za II. stopnjo.

Določitev mirnega območja poselitve

Poseben status med območji varstva pred hrupom imajo mirna območja na prostem  in mirna območja poselitve. Mirno območje na prostem je območje I. stopnje varstva pred hrupom, na katerem ni prisoten hrup cestnega ali železniškega prometa ali hrup drugih človekovih dejavnosti, mirno območje poselitve pa je območje največjega varstva pred hrupom na poselitvenem območju. Mirna območja so s stališča varstva pred hrupom pomembna kot območja za sprostitev, druženje, rekreacijo in ohranjanje stika z naravo in zato potrebna posebne zaščite.

Epi Spektrum d.o.o. ima tudi na tem področju bogate izkušnje, saj je pripravilo strokovne podlage za določitev območij varstva pred hrupom in mirnih območij in sodelovalo pri pripravi prostorskih aktov in strokovnih podlag zanje na področju varstva pred hrupom za več slovenskih občin.