Meritve hrupa

Epi_Splet_Meritve_Hrupa_01
Meritve hrupa industrijskega vira

Celotna obremenitev okolja s hrupom na mestu ocenjevanja je v splošnem posledica emisije različnih virov hrupa. Na poselitvenih območjih sta praviloma prevladujoča vira hrupa cestni in železniški promet, k celotni obremenitvi pa lahko prispevajo tudi industrijski kompleksi, proizvodne in nekatere storitvene dejavnosti, kmetijska dejavnost itd. Najprimernejši način za oceno celotne obremenitve s hrupom so neposredne meritve hrupa z ustrezno merilno opremo. Meritve so tudi praktično edini način za določitev zvočne moči obratujočih virov hrupa na terenu in za preveritev ujemanja dejanske obremenitve s hrupom na mestu ocenjevanja z rezultati modelnih izračunov. Merilna oprema in druge zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri izvedbi meritev in ocenjevanju rezultatov, so določene s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje.

Pri ocenjevanju hrupa v okolju je merilno mesto v splošnem pred stavbami z varovanimi prostori (stanovanjske stavbe, stavbe za zdravstveno dejavnost, stavbe za vzgojo in izobraževanje…). Kadar se prispevek prevladujočega vira hrupa na mestu ocenjevanja s časom spreminja (ceste, železnice, ciklično obratovanje vira), so potrebne dolgotrajne meritve, kadar je prispevek stalen (transformatorji, klimatske, čistilne naprave…), zadoščajo kratkotrajne meritve.

Meritev hrupa gradbišča

V prvem primeru potekajo meritve praviloma 24 ur, v drugem primeru zadoščajo meritve v trajanju 5-10 minut. Celotna obremenitev okolja s hrupom pri dolgotrajnih meritvah je ocenjena neposredno iz rezultatov meritev, pri kratkotrajnih meritvah je prispevek prevladujočega vira hrupa ocenjen na osnovi meritev in obratovalnih značilnosti vira hrupa. Kratkotrajne meritve se uporablja tudi za določanje zvočne moči vira hrupa na terenu, kadar se njegova zvočna moč s časom ne spreminja bistveno (ventilatorji, kompresorji, prezračevalne naprave, transformatorji…).

Epi Spektrum d.o.o. izvaja meritve hrupa v okolju z ustrezno merilno opremo in pooblastili vse od ustanovitve. V tem obdobju je izvedlo več kot 1.000 meritev za najrazličnejše namene, razvilo pa je tudi lasten program za obdelavo merilnih podatkov v skladu z zahtevami standarda ISO 1996-2 in za izdelavo poročil o meritvah v skladu s standardom SIST ISO 17025.

Reference

Meritve hrupa industrijskih obratov in naprav

 • Talum d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Talum d.d. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021)
 • Silkem d.o.o.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Siklem d.o.o. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021)
 • SIJ d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe SIJ d.d. – Metal Ravne (2011, 2015, 2018, 2021)
 • Impol d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Impol d.d. (2012, 2014, 2017, 2020)
 • MLM d.d.: Obratovalni monitoring družbe  MLM d.d. (2006)
 • TDR d.d.: Karta hrupa industrijske cone Ruše (2005)
 • Treibacher Schleifmittel d.o.o.: Karta hrupa podjetja Treibacher Schleifmittel d.o.o. (2007, 2010)
 • Imerys d.o.o.: Obratovalni monitoring hrupa (2016, 2019)

Meritve hrupa cestnega prometa 

 • DARS d.d.: Obratovalni monitoring cest v upravljanju Družbe za avtoceste RS (2006, 2012, 2016)
 • Ministrstvo za infrastrukturo: Obratovalni monitoring hrupa pomembnih cest v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (2006, 2011, 2016)
 • DARS d.d.: Prve meritve hrupa na AC odsekih
  • Avtocesta A1 odsek Dragučova – Maribor Zrkovska – Maribor Ptujska (2010, 2011, 2013)
  • Avtocesta A1 Celje – Arja vas (2013)
  • Avtocesta A1 Vransko – Trojane – Blagovica (2013)
  • Avtocesta A1 odsek Unec – Postojna – Razdrto (2013)
  • Avtocesta A1 odsek Divača – Kozina (2013)
  • Avtocesta A1 odsek Črni Kal – Srmin (2013)
  • Avtocesta A2 odsek Hrušica – Lipce – Lesce (2013)
  • Avtocesta A2 odsek Kranj vzhod – Kranj zahod – Brnik – Vodice – Vodice – Brod (2007)
  • Avtocesta A2 odsek Malence – Šmarje Sap – Grosuplje – Ivančna Gorica – Bič (2013)
  • Avtocesta A2 odsek Kronovo – Dobruška vas – Drnovo (2013)
  • Avtocesta A4 odsek Dragučova – Lenart  – Sv. Tojica – Sv. Jurij ob Ščavnici – Vučja vas – Murska Sobota – Lipovci (2010, 2011, 2013)
  • Hitra cesta H2 Pesnica – Maribor Melje – Maribor Tezno  (2013)
  • Hitra cesta H4 odsek Nanos Razdrto – Podnanos – Vipava (2013)
  • Hitra cesta H5 odsek Škofije – Srmin (2013)

Meritve hrupa železniškega prometa

 • Ministrstvo za infrastrukturo: Obratovalni monitoring hrupa glavnih in pomembnih železniških prog v RS (2006, 2012, 2017)
 • Ministrstvo za infrastrukturo: Meritve hrupa za načrtovanje protihrupnih ukrepov ob odsekih glavnih prog št. 10, 20, 30, 40, 41, 50 in 60