Modelni izračun

Modelni izračun

V splošnem je za zanesljivo oceno dolgotrajne povprečne obremenitve okolja s hrupom z meritvami  težko zagotoviti zadostno število podatkov. Tako se obremenitev s hrupom v okolici industrijskih kompleksov spreminja v odvisnosti od intenzivnosti proizvodnega procesa v dnevnem in letnem ciklusu, obremenitev v okolici ceste je odvisna od vrste, števila in hitrosti vozil v dnevnem in letnem ciklusu, obremenitev v okolici železniške proge je odvisna od vrste, števila in hitrosti posameznih vrst tirnih vozil v dnevnem ciklusu. Pomembne so tudi druge lastnosti vira hrupa kot so pri cestah absorpcijske lastnosti in nagib vozišča, pri železnici vrste pragov, spojev med tiri, število kretnic itd. Obremenitev s hrupom v okolici vira hrupa je odvisna tudi od pogojev širjenja hrupa v okolje kot so topologija terena in pozidava, absorpcijske lastnosti tal, meteorološke razmere itd. Vse navedene vplivne faktorje je možno dovolj natančno simulirati s t. im.  akustičnimi modeli in na njihovi osnovi z modelnim izračunom na podlagi skupnih računskih metod oceniti obremenitev s hrupom na mestu ocenjevanja. Takšen način ocenjevanja hrupa na strateški ravni je zato v evropski in slovenski zakonodaji obvezen, a se natančnost modelnega izračuna vedno preverja z meritvami. Računski postopek ocenjevanja ne glede na vir hrupa poteka v naslednjih korakih:

 1. Izdelava akustičnega modela. V akustični model so vključene vse obratovalne značilnosti vira hrupa, ki vplivajo na emisijo hrupa in vse lastnosti prostora, ki vplivajo na širjenje hrupa kot so topologija terena, pozidava, absorpcijske lastnosti terena itd.
 2. Modelni izračun z uporabo računskih metod. Imisija hrupa je praviloma določena na dveh ravneh: a) kot obremenitev s hrupom na vseh fasadah stavb z varovanimi prostori in b) kot vrednosti kazalcev hrupa v prostorski mreži v izbrani višini od tal. Na tej osnovi so v statistično ocenjeni število stavb in prebivalcev v razredih obremenitve s hrupom, število čezmerno obremenjenih stavb in prebivalcev in površine čezmerno obremenjenih območij.

Modelni izračun je edini način za napovedovanje in ocenjevanje obremenjenosti s hrupom po izvedbi planov, posegov v okolje in izvedbi protihrupnih ukrepov in tako pomembno orodje za njihovo načrtovanje. Z upoštevanjem varstva pred hrupom v najzgodnejših fazah prostorskega načrtovanja je možno preprečiti čezmerno obremenitev, ki bi jo izvedba planov sicer povzročila.

Epi Spektrum d.o.o. je na področju ocenjevanja hrupa z računskimi metodami med najbolj izkušenimi v Sloveniji in je med drugim samostojno ali s partnerji v izvedlo številne obratovalne monitoringe in na njihovi osnovi karte hrupa za pomembne železniške proge, pomembne ceste, poselitvena območja, občine in industrijske komplekse ter sodelovalo pri  pripravi akcijskih načrtov za zmanjšanje čezmerne obremenitve.

Reference

 • DARS d.d.: Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 3 Mio prevozov vozil v letu 2016
 • DARS d.d.: Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 3 Mio prevozov vozil v letu 2011,
 • DARS d.d.: Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 3 Mio prevozov vozil v letu 2006
 • Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 3 Mio prevozov vozil v letu 2011, ki so v Upravljanju Direkcije RS za ceste (2014);  Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 Mio prevozov vozil v letu 2006, ki so v Upravljanju Direkcije RS za ceste (2007);
 • Strateške karte hrupa za železniške proge z več kot 60.000 prevozov vlakov v letu 2006 (2007), Strateške karte hrupa za železniške proge z več kot 30.000 prevozov vlakov v letu 2012 (2014) in v letu 2017 (2019); )
 • MO Maribor: Karta hrupa mesta Maribor (2009), Strateška karta hrupa 2014 in 2019
 •  

Občina Slovenska Bistrica: Karta hrupa občine Slovenska Bistrica (2017)

 • Občina Bled: Karta hrupa občine Bled (2012)
 • Občina Škofja Loka: Karta hrupa mesta Škofja Loka (2005)