Modelni izračun

Modelni izračun

V splošnem je za zanesljivo oceno dolgotrajne povprečne obremenitve okolja s hrupom z meritvami  težko zagotoviti zadostno število podatkov. Tako se obremenitev s hrupom v okolici proizvodnega obrata spreminja v odvisnosti od intenzivnosti proizvodnega procesa v dnevnem in letnem ciklusu, obremenitev v okolici ceste je odvisna od vrste, števila in hitrosti vozil v dnevnem in letnem ciklusu, obremenitev v okolici železniške proge je odvisna od vrste, števila in hitrosti posameznih vrst tirnih vozil v dnevnem ciklusu. Pomembne so tudi druge lastnosti vira hrupa kot so pri cestah absorpcijske lastnosti in nagib vozišča, pri železnici vrste pragov, spojev med tiri, število kretnic itd. Obremenitev s hrupom v okolici vira hrupa je odvisna tudi od pogojev širjenja hrupa v okolje kot so topologija terena in pozidava, absorpcijske lastnosti tal, meteorološke razmere itd. Vse navedene vplivne faktorje je možno dovolj natančno simulirati s t. im.  akustičnimi modeli in na njihovi osnovi z modelnim izračunom na podlagi računskih metod oceniti obremenitev s hrupom na mestu ocenjevanja. Takšen način ocenjevanja je zato na evropski in slovenski ravni predpisan kot obvezen; natančnost modelnega izračuna se v praksi praviloma preverja tudi z meritvami. Računski postopek ocenjevanja ne glede na vir hrupa poteka v naslednjih korakih:

  1. Izdelava akustičnega modela. V akustični model so vključene vse obratovalne značilnosti vira hrupa, ki vplivajo na emisijo hrupa in vse lastnosti prostora, ki vplivajo na širjenje hrupa kot so topologija terena, pozidava, absorpcijske lastnosti terena itd.
  2. Modelni izračun z uporabo računskih metod. Računska ocena je praviloma določena na dveh ravneh: a) kot obremenitev stavb na podlagi vrednosti kazalcev hrupa na vseh fasadah stavb z varovanimi prostori in b) kot vrednosti kazalcev hrupa v prostorski mreži (praviloma 10 x 10 mali manj) v izbrani višini od tal. Na tej osnovi so v nadaljnjih fazah statistično ocenjeni število stavb in prebivalcev v razredih obremenitve s hrupom, število preobremenjenih stavb in prebivalcev in površine preobremenjenih območij.

Modelni izračun je praktično edini način za napovedovanje in ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom po izvedbi prostorskih načrtov, posegov v okolje in izvedbi protihrupnih ukrepov in tako pomembno orodje za njihovo načrtovanje. Z upoštevanjem varstva okolja pred hrupom v najzgodnejših fazah prostorskega načrtovanja se da preprečiti posledice napačnih odločitev, ki jih je kasneje nemogoče popraviti.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je na področju ocenjevanja hrupa z računskimi metodami najbolj izkušeno v Sloveniji, saj uporablja računske metode ocenjevanja hrupa  že od leta 1998 in je med drugim izvedlo številne obratovalne monitoringe in na njihovi osnovi strateške karte hrupa za pomembne železniške proge, pomembne ceste, poselitvena območja, občine in proizvodne vire.

Reference

Občina Slovenska Bistrica: Karta hrupa občine Slovenska Bistrica (2017)

  • DARS d.d.: Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 3 Mio prevozov vozil v letu 2011, ki so v Upravljanju (2014), Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 Mio prevozov vozil v letu 2006, ki so v Upravljanju DARS d.d.,(2007)
  • Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 3 Mio prevozov vozil v letu 2011, ki so v Upravljanju Direkcije RS za ceste (2014);  Strateške karte hrupa za omrežje pomembnih cest z več kot 6 Mio prevozov vozil v letu 2006, ki so v Upravljanju Direkcije RS za ceste (2007);

 

  • Strateške karte hrupa za železniške proge z več kot 30.000 prevozov vlakov v letu 2012 (2014); Strateške karte hrupa za železniške proge z več kot 60.000 prevozov vlakov v letu 2006 (2007)

 

  • MO Maribor: Karta hrupa mesta Maribor (2009), Strateška karta hrupa (2014)

 

 

  • Občina Bled: Karta hrupa občine Bled (2012)

 

  • Občina Škofja Loka: Karta hrupa mesta Škofja Loka (2005)