Obratovalni monitoring hrupa industrijskih obratov in naprav

Upravljavci virov hrupa na industrijskem območju

Obremenitev okolja s hrupom, ki ga povzročajo proizvodni obrati in naprave, je praviloma lokalno omejena, zaradi specifičnih lastnosti emitiranega hrupa kot so poudarjeni toni, impulznost, visoke ravni v nočnem času, pa je lahko za okolje bolj moteča kot sta hrup cestnega ali železniškega prometa. Praviloma je na posameznem industrijskem celotnem območju več upravljavcev in več virov hrupa. Upravljavci virov hrupa so dolžni skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje obratovalni monitoring hrupa izvajati vsaka tri leta in o rezultatih poročati Ministrstvu.

Ocenjevanje hrupa v okolici obrata ali naprave obsega meritve hrupa na mestih ocenjevanja v različnih smereh širjenja, v splošnem pa je obremenjenost okolja s hrupom treba oceniti tudi računsko. Računsko ocenjevanje obremenjenosti okolja s hrupom poteka v naslednjih korakih:

 • evidentriranje virov hrupa na območju obrata in izvedba meritev za določitev njihove zvočne moči
 • izdelava akustičnega modela naprave ali obrata in njegove okolice
 • modelni izračun obremenitve okolja s hrupom na območju in v okolici obrata
 • vrednotenje rezultatov, izdelava poročila
Obremenitev površin v okolici virov hrupa

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je med prvimi v Sloveniji začelo ocenjevati hrup industrijskih naprav in obratov z računskimi metodami. Dejavnost podjetja na tem področju se je z leti razširila tudi na izdelavo strokovnih podlag za sanacijo prekomernega hrupa, sodelovanje pri njihovi izvedbi in izvedbo kontrolnih meritev po končani izvedbi.

 

 

 

Reference

Meritve hrupa industrijskih obratov in naprav

 • Talum d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Talum d.d. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015)
 • Silkem d.o.o.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Siklem d.o.o. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015)
 • SIJ d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe SIJ d.d. – Metal Ravne (2011, 2015)
 • Impol d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Impol d.d. (2012, 2015)
 • MLM d.d.: Obratovalni monitoring družbe  MLM d.d. (2006)
 • TDR d.d.: Karta hrupa industrijske cone Ruše (2005)
 • Treibacher Schleifmittel d.o.o.: Karta hrupa podjetja Treibacher Schleifmittel d.o.o. (2007, 2010)
 • Karta hrupa podjetja Impol PCP d.o.o. (2009)
 • Karta hrupa podjetja Impol FT d.o.o (2009)
 • Karta hrupa podjetja Impol LLT d.o.o. (2008)
 • ZEDPS: Študija vplivov distribucijskih transformatorjev v RS na obremenitev okolja s hrupom (2010)