Obratovalni monitoring hrupa industrijskih kompleksov

Upravljavci virov hrupa na industrijskem območju

Obremenitev s hrupom, ki ga povzročajo industrijski kompleksi, je praviloma lokalno omejena, zaradi specifičnih lastnosti emitiranega hrupa kot so poudarjeni toni, impulznost, visoke ravni v nočnem času, pa je lahko za okolje bolj moteča kot sta hrup cestnega ali železniškega prometa. Praviloma je na posameznem industrijskem kompleksu aktivnih več upravljavcev z različnimi vri hrupa, vsi pa so zavezanci za izvedbo  obratovalnega monitoringa hrupa in za poročanje Ministrstvu vsaka tri leta.

Ocenjevanje hrupa industrijskega kompleksa obsega meritve hrupa na mestih ocenjevanja v različnih smereh širjenja in modelni izračun širjenja na podlagi podatkov o emisiji hrupa posameznih virov. Modelni izračun poteka v naslednjih korakih:

 • identifikacija virov hrupa in izvedba meritev za določitev njihove zvočne moči
 • izdelava akustičnega modela industrijskega kompleksa in njegove okolice
 • modelni izračun imisije hrupa v okolici
 • ocena in vrednotenje vrednosti kazalcev hrupa
 • izdelava poročila
Obremenitev površin v okolici virov hrupa

Epi Spektrum d.o.o. je med bolj izkušenimi na tem področju v Sloveniji. Dejavnost podjetja na tem področju se je z leti razširila tudi na izdelavo strokovnih podlag za sanacijo prekomernega hrupa, sodelovanje pri njihovi izvedbi in izvedbo kontrolnih meritev po končani izvedbi.

Reference

Obratovalni monitoringi hrupa industrijskih kompleksov

 • Talum d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Talum d.d. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021)
 • Silkem d.o.o.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Siklem d.o.o. (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021)
 • SIJ d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe SIJ d.d. – Metal Ravne (2011, 2014, 2017, 2020)
 • Impol d.d.: Obratovalni monitoring hrupa družbe Impol d.d. (2012, 2015, 2018, 2021)
 • MLM d.d.: Obratovalni monitoring družbe  MLM d.d. (2006)
 • TDR d.d.: Karta hrupa industrijske cone Ruše (2005)
 • Treibacher Schleifmittel d.o.o.: Karta hrupa podjetja Treibacher Schleifmittel d.o.o. (2007, 2010)
 • Imarys d.o.o.: Obratovalni monitoring hrupa (2016, 2019)
 • Karta hrupa podjetja Impol PCP d.o.o. (2009)
 • Karta hrupa podjetja Impol FT d.o.o (2009)
 • Karta hrupa podjetja Impol LLT d.o.o. (2008)