Strateške karte hrupa

Strateško kartiranje hrupa je posebna oblika ocenjevanja hrupa z modelnim izračunom, ki je predpisana z Direktivo o okoljskem hrupu 2002/49/ES in je namenjeno rednemu periodičnemu pridobivanju  podatkov o obremenjenosti površin in prebivalcev s hrupom zaradi cestnega, železniškega ali letalskega prometa in zaradi industrijske dejavnosti v posameznih državah članicah in na ravni Evropske Unije. Za strateško kartiranje so predpisane enotne računske metode ocenjevanje hrupa zaradi navedenih virov z modelnim izračunom.

Območja strateških kart hrupa v Sloveniji (2011)

V prvi fazi (do 31.12.2007) so bile članice EU dolžne na podlagi podatkov za leto 2006 izdelati strateške karte hrupa za vse pomembne ceste z letnim pretokom več kot 6 Mio vozil, železnice z letno več kot 60.000 vlaki in letališča z letno več kot 50.000 premiki letal ter za poselitvena območja z več kot 250.000 prebivalci. V drugi fazi (do 31.12.2012) so morale članice na podlagi podatkov za leto 2011 obnoviti obstoječe strateške karte in jih dopolniti s kartami za ceste z letnim pretokom več kot 3 Mio vozil, železnice z več kot 30.000 prevozi vlakov in za poselitvena območja z več kot 100.000 prebivalci . Skladno z direktivo  so vsi podatki strateških kart hrupa javni. Podatki o kartiranju hrupa za vse članice EU so dostopni na spletu, podatke o kartiranju hrupa v Sloveniji zbira in objavlja Agencija RS za okolje. Naslednje strateško kartiranje je bo izvedeno v letu 2017 na osnovi podatkov za leto 2016.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. je sodelovalo pri prvem in drugem strateškem kartiranju hrupa za cestni in železniški promet v Sloveniji,  izdelalo pa je tudi karte hrupa za več poselitvenih območij (Slovenska Bistrica, Maribor, Bled, Trebnje, Vodice, Ruše, Škofja Loka …).

Orbita*GIS

Posebnost podjetja Epi Spektrum d.o.o. je, da vse podatke o strateških kartah in obratovalnem monitoringu hrupa zbira v enotnem informacijskem sistemu Orbita*GIS, kar omogoča celovit pregled nad vsemi podatki in izdelavo za različne potrebe prilagojenih poizvedb ter grafičnih in tabelaričnih prikazov in izpisov.