Varstvo zraka

Ocenjevanje  na podlagi modelnih izračunov z računskimi metodami je pomembno orodje za napovedovanje vplivov med izvedbo in obratovanjem načrtovanih planov ali posegov na kakovost zunanjega zraka. Pri računski oceni se na podlagi podatkov o pričakovanih količinah emitiranih škodljivih snovi  (kot so prašni delci PM10, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, hlapne organske spojine in druga onesnaževala)v zrak, podatkov lokaciji vira onesnaževanja in pogojih za širjenje onesnaževal v okolico  z  modelnim izračunom določi onesnaženost zraka  v ožji in širši vplivni okolici zaradi izvedbe in obratovanja plana oz. posega. Na podlagi  rezultatov modelnega izračuna so določeni omilitveni ukrepi, s katerimi je treba med izvedbo in obratovanjem omejiti emisije škodljivih snovi v zrak do mere, da ne bodo povzročale prekomerne obremenjenosti okolja.

Podjetje Epi Spektrum d.o.o. na tem področju izdeluje dele okoljskih poročil ali poročil o vplivih  na okolje, ki se nanašajo na kakovost zraka, in obravnavajo izvedbo prostorskih planov, večjih infrastrukturnih posegov kot so gradnja cestnih in železniških odsekov državnega pomena, gradnjo večjih gradbenih objektov ipd.

Reference

 • Poročilo o vplivih na okolje za OPPN Šumi, Ljubljana (2017)
 • Poročilo o vplivih na okolje za OPPN Tivoli Ljubljana (2017)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za železniško progo Maribor – Šentilj (2015-2017)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Severni del (odsek Šentrupert – Velenje) (20015 – 2017)
 • Predhodna okoljska presoja za Pripravo izvedbenega načrta za nadgradnjo železniškega odseka Zidani Most – Celje (20015)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za novo železniško progo Trst – Divača, slovenski del odseka (20015)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za dograditev AC predora Karavanke (20015)
 • Okoljsko poročilo za program razvoja prometne infrastrukture v RS do leta 2020 z vizijo razvoja do 2030 (2014)
 • Strokovne podlage s področja varstva okolja pred hrupom za OPN občine Bled (2014)
 • Poročilo o vplivih na okolje za južno razbremenilno cesto na Bledu (zrak in klimatske razmere, hrup, vibracije) (2013)
 • Okoljsko poročilo za železniško progo  Ljubljana – Jesenice z navezavo z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana (2014)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Severni del (odsek Vič (Dravograd) – Slovenj Gradec) (2012)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Južni del (odsek Novo  mesto – Maline) (2012)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Južni del (odsek Maline – Metlika) (2012)
 • Okoljsko poročilo in poročilo o vplivih na okolje za III. razvojno os Južni del (odsek Metlika – Vinica) (2012)